ویژگی

پشتیبانی مشتریان

در بازه های زمانی مختلف لازم است تا یک نیروی متخصص به رفع خطاهای فنی احتمالی و اجتناب ناپذیر به وجود آمده بپردازد و البته پروسه پشتیبانی و نگهداری تنها به این مقوله محدود نمی شود و از جنبه های مختلفی میتوان آنرا تامین نمود.